Verbuging: «tèn».

Aevetalig ónachteravig achteravig
inkelvaadj mieëvaadj inkelvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig miensjelik wievelik ónziejig
gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig
èègenersval tènne dènne tèn dèn tèn dèn tèn dèn tènnen dènnen tèn dèn tèn dèn tèn dèn
èègedómsval tèns dèns tènner dènner tèns dèns tènner dènner tèns dèns tènner dènner tèns dèns tènner dènner
richtingsval tènnes dènnes tènnes dènnes tènnes dènnes tènnes dènnes tènnes dènnes tènnes dènnes tènnes dènnes tènnes dènnes
rèèksval tènne dènne tèn dèn tèn dèn tèn dèn tènnem dènnem tènner dènner tènnem dènnem tènner dènner
veurwèrpsval tènne dènne tèn dèn tèn dèn tèn dèn tènnen dènnen tèn dèn tèn dèn tèn dèn
achterval tènner dènner tènner dènner tènner dènner tènner dènner tènner dènner tènner dènner tènner dènner tènner dènner
oetroopsval tèn dèn tèn dèn tèn dèn tèn dèn tèn dèn tèn dèn tèn dèn tèn dèn
ónaafhenkelik tèn dèn
Mieëvórm ónachteravig achteravig
inkelvaadj mieëvaadj inkelvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig miensjelik wievelik ónziejig
gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig
èègenersval tèndere dèndere tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènderen dènderen tènder dènder tènder dènder tènder dènder
èègedómsval tènders dènders tènderer dènderer tènders dènders tènderer dènderer tènders dènders tènderer dènderer tènders dènders tènderer dènderer
richtingsval tènderes dènderes tènderes dènderes tènderes dènderes tènderes dènderes tènderes dènderes tènderes dènderes tènderes dènderes tènderes dènderes
rèèksval tèndere dèndere tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènderem dènderem tènderer dènderer tènderem dènderem tènderer dènderer
veurwèrpsval tèndere dèndere tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènderen dènderen tènder dènder tènder dènder tènder dènder
achterval tènderer dènderer tènderer dènderer tènderer dènderer tènderer dènderer tènderer dènderer tènderer dènderer tènderer dènderer tènderer dènderer
oetroopsval tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènder dènder tènder dènder
ónaafhenkelik tènder dènder
Alhedvórm ónachteravig achteravig
inkelvaadj mieëvaadj inkelvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig miensjelik wievelik ónziejig
gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig
èègenersval tèntste dèntste tènts dènts tènts dènts tènts dènts tèntsten dèntsten tènts dènts tènts dènts tènts dènts
èègedómsval tènts dènts tèntster dèntster tènts dènts tèntster dèntster tèntstes dèntstes tèntster dèntster tèntstes dèntstes tèntster dèntster
richtingsval tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes tèntstes dèntstes
rèèksval tèntste dèntste tènts dènts tènts dènts tènts dènts tèntstem dèntstem tèntster dèntster tèntstem dèntstem tèntster dèntster
veurwèrpsval tèntste dèntste tènts dènts tènts dènts tènts dènts tèntsten dèntsten tènts dènts tènts dènts tènts dènts
achterval tèntster dèntster tèntster dèntster tèntster dèntster tèntster dèntster tèntster dèntster tèntster dèntster tèntster dèntster tèntster dèntster
oetroopsval tènts dènts tènts dènts tènts dènts tènts dènts tènts dènts tènts dènts tènts dènts tènts dènts
ónaafhenkelik tènts dènts
Euvertalig ónachteravig achteravig
inkelvaadj mieëvaadj inkelvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig miensjelik wievelik ónziejig
èègenersval euvertènne euvertèn euvertèn euvertèn euvertènnen euvertèn euvertèn euvertèn
èègedómsval euvertèns euvertènner euvertèns euvertènner euvertèns euvertènner euvertèns euvertènner
richtingsval euvertènnes euvertènnes euvertènnes euvertènnes euvertènnes euvertènnes euvertènnes euvertènnes
rèèksval euvertènne euvertèn euvertèn euvertèn euvertènnem euvertènner euvertènnem euvertènner
veurwèrpsval euvertènne euvertèn euvertèn euvertèn euvertènnen euvertèn euvertèn euvertèn
achterval euvertènner euvertènner euvertènner euvertènner euvertènner euvertènner euvertènner euvertènner
oetroopsval euvertèn euvertèn euvertèn euvertèn euvertèn euvertèn euvertèn euvertèn
ónaafhenkelik euvertèn euvertèn
Bievörm gans èn avig gans èn avig gans èn avig gans èn avig
hedvórm: tènhed deilighed: tèns anighed: tènsj twieëvaadj: tènnech
ónnighed: óntèn dèns dènsj dènnech
Veurzagterlik inkelvaadj twieëvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig
gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig
aevetalig tènne,
tènnen
dènne,
dènnen
tèn dèn tènt dènt tèndech dèndech tèn dèn
mieëvórm tèndere dèndere tènder dènder tèndert dèndert tènderech,
tènderch
dènderech,
dènderch
tènder dènder
alhedvórm tènste dènste tèns dèns tèns dèns tènstech dènstech tèns dèns
euvertalig euvertènne,
euvertènnen
euvertèn euvertènt euvertèndech euvertèn