Lèmbörgsj

Oetspraok

Leidjwaordj

tèès

  1. (Hoeaglèmbörgsj) Vriejen, avige richtingsval miensjelik inkelvaadj.
  2. (Hoeaglèmbörgsj) Vriejen, avige richtingsval wievelik inkelvaadj.
  3. (Hoeaglèmbörgsj) Vriejen, avige richtingsval ónziejig inkelvaadj.
  4. (Hoeaglèmbörgsj) Vriejen, avige richtingsval mieëvaadj.

Buging

Weik bepäölj leidjwäörj óp g'm Lèmbörgsje
inkelvaadj twieëvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig miensjelik / wievelik ónziejig
gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig
èègenersval d'r, de, d'n t'r, te, t'n de, de-n te, te-n 't 'd d'ch†, dèch t'ch†, tèch de, die, d'r, die-r te, tie, t'r, tie-r de, die, d'r, die-r te, tie, t'r, tie-r
g'r, ge, g'n ch'r, che, ch'n ge, ge-n che, che-n ge, g't, g'd che, ch't, ch'd g'ch†, g'†, gèch ch'ch†, ch'†, chèch ge, gie, g'r, gie-r che, chie, ch'r, chie-r ge, gie, g'r, gie-r che, chie, ch'r, chie-r
èègedómsval dès, 's tès dèr, 'r tèr, 'r dès, 's tès dèr, 'r tèr, 'r dèr, 'r tèr, 'r dèr, 'r tèr, 'r
gès chès gèr chèr gès chès gèr chèr gèr chèr gèr chèr
richtingsval dèès tèès dèès tèès dèès tèès dèèch tèèch dèèch tèèch dèès, dèèr tèès, tèèr
gèès chèès gèès chèès gèès chèès gèèch chèèch gèèch chèèch gèès, gèèr chèès, chèèr
rèèksval d'm, de, d'n, dèm t'm, te, t'n, tèm de, d'r, dèr te, t'r, tèr 't, d'm, dèm 'd, t'm, tèm d'ch t'ch de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n
g'm, ge, g'n, gèm ch'm, che, ch'n, chèm ge, g'r, gèr che, ch'r, chèr ge, g't, g'm, g'd, gèm che, g't, g'd, g'm, chèm g'ch†, g'†, gèch ch'ch†, ch'†, chèch ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n
veurwèrpsval d'r, de, d'n, dèn t'r, te, t'n, tèn de, de-n te, te-n 't 'd d'ch†, dèch t'ch†, tèch de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n
g'r, ge, g'n, gèn ch'r, che, ch'n, chèn ge, ge-n che, che-n ge, g't, g'd che, ch't, ch'd g'ch†, g'†, gèch ch'ch†, ch'†, chèch ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n
achterval -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn-
-èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn-